K Korytarova
Pozícia
vedecká pracovníčka
Číslo dverí
55
Akademická kvalifikácia
Katarína Korytárová je vedecko-výskumná pracovníčka Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied (od 2019). Vo svojom výskume a práci sa dlhodobo venuje energetickej efektívnosti a úsporám energie, ako aj mitigačným politikám a opatreniam v oblasti zmeny klímy. V roku 2010 Katarína získala doktorát na Stredoeurópskej univerzite v oblasti environmentálnej vedy a politík, pričom jej dizertačná práca sa zameriava na analýzu potenciálu úspor energie na vykurovanie vo verejných budovách v Maďarsku. Po doktorandskom štúdiu pracovala na Sekcii energetiky Ministerstva hospodárstva SR, kde o.i. koordinovala prípravu akčných plánov energetickej efektívnosti. Počas svojej kariéry pracovala pre rôzne inštitúcie, ako napr. Ecofys, Institute for European Environmental Policy (IEEP), International Institute for Applied System Analysis (IIASA), Wuppertal institute for Climate, Environment and Energy (WU), as well as Intergovernmental Pannel on Climate Change (IPCC) and Global Building Performance Network (GBPN). Na svoju dizertačnú prácu nadviazala neskôr v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) analýzou potenciálu úspor vo verejných budovách na vykurovanie na Slovensku. Pre GBPN pracovala na analýze finančných vplyvov pre nízkoenergetické scenáre pre svetový fond budov.
Oblasti vedeckého záujmu
- Úspory energie
- Energetická efektívnosť
- Mitigačné politiky a opatrenia
- Modelovanie potenciálu úspor energie (v budovách)
- Vyhodnocovanie energetickej efektívnosti
- Financovanie energetickej efektívnosti a iné.