Moravcikova
Pozícia
vedecká pracovníčka
Číslo dverí
62
Akademická kvalifikácia
Ing. Katarína Moravčíková, PhD. je vedecká pracovníčka Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV. V roku 2013 absolvovala inžinierske štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave v programe Štatistické metódy v ekonómii. V roku 2016 ukončila doktorandské štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v programe Priestorové plánovanie. Vo svojom výskume a práci sa dlhodobo venuje problematike trhu práce (najmä aktívnym opatreniam trhu práce, regionálnym disparitám na Slovensku), migrácii v Európe, kvantitatívnym metódam v sociálno-ekonomickej oblasti. Vo svojom výskume sa zaoberá najmä zberom, spracovaním, analýzou a hodnotením štatistických údajov pomocou pokročilých štatistických programov. Podieľa sa na riešení viacerých národných i medzinárodných projektov. V súčasnosti je aj odbornou asistentkou na Katedre štatistiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vedie prednášky z predmetov Sociálna štatistika, Sociálno-hospodárska štatistika a cvičenia z predmetov Štatistika, Štatistické metódy, Hospodárska štatistika a Sociálno-hospodárska štatistika.

Vedúca projektov:
- APVV-14-0324: Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách (2017- 2018)

Členka projektových tímov:
- HORIZONT2020 YMOBILITY: Youth Mobility - maximizing opportunities for individuals, labour markets and regions in Europe (2015-2018)
- HORIZONT2020 ENLIVEN: Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive and Vibrant Europe (2016-2017)
- HORIZONT2020 LLLight: Lifelong Learning, Innovation, Growth and Human Capital Tracks in Europe (2014 -2015)
- APVV-14-0324: Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách (2015 - 2018)
- VEGA 2/0064/20: Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte (2020-2022)
- VEGA 1/0193/20: Vplyv priestorových spillover efektov na inovačné aktivity a rozvoj regiónov EÚ (2020 – 2022)
- VEGA 1/0770/17: Dostupnosť bývania na Slovensku (2017 – 2019)
- VEGA 2/0117/15: Variácie korporativizmu a jeho vplyv na hospodárske výsledky a výstupy v strednej a východnej Európe (2015 – 2017)
Oblasti vedeckého záujmu
- Trh práce
- Migrácia v Európe
- Kvantitatívne metódy v sociálno-ekonomickej oblasti