Číslo projektu
2/0064/20
Doba riešenia projektu
01/2020
12/2022
Anotácia

Diskontinuita spoločenských, hospodárskych, politických a kultúrnych podmienok, ktorú priniesol koniec 80. a začiatok 90. rokov minulého storočia prispeli k historicky jedinečným kvalitatívno-kvantitatívnym premenám rodinného a reprodukčného správania populácie Slovenska. Podstatou projektu bude komplexná analýza týchto transformačných posunov v jednotlivých demografických procesoch a vybraných demografických štruktúrach v priebehu posledných troch desaťročí, a to nielen na národnej, ale najmä regionálnej úrovni. Aplikáciou viacerých najnovších analytických prístupov v prierezovom i longitudinálnom pohľade sa budeme snažiť odpovedať ako sa celospoločenská transformácia odrazila v zmenách rodinného a reprodukčného správania na Slovensku a v jeho regiónoch, ako tieto zmeny prebiehali v čase a priestore. Súčasne sa s tým budeme snažiť poukázať na hlavné priestorové diferencie, špecifické črty reprodukcie, ich vývoj v čase, ako aj identifikovať možné podmieňujúce faktory existujúcich priestorových vzorcov.