Pokyny pre autorov:
Prognostické práce prinášajú originálne príspevky výskumníkov Prognostického ústavu CSPV SAV a ďalších vedcov doma a v zahraničí. Príspevky do časopisu môžu zasielať pracovníci ktorejkoľvek akademickej inštitúcie zo SR alebo zahraničia. 
Termín zasielania príspevkov do druhého čísla PP-FAR je 31.10.2021.

Postup pri recenzovaní príspevkov:
Príspevky sa zasielajú elektronicky na adresu prognostickeprace@savba.sk
Šablóny na písanie príspevkov v slovenskom aj v anglickom jazyku sa nachádzajú v prílohe, kde sú uvedené potrebné technické parametre dokumentu (napr. formátovanie a citovanie použitej literatúry).

Recenzentov oslovuje výkonný redaktor po konzultácii s členmi redakčnej rady. Minimálne jeden recenzent je z externej inštitúcie. Recenzenti ostávajú anonymní. Príspevky už publikované inde nebudú prijaté na posúdenie. Ponúkaný príspevok by nemal byť zároveň v tom istom čase ponúkaný inému periodiku. Príspevky neprechádzajú jazykovou korekciou. Autor príspevku zodpovedá za kvalitu slovenského alebo anglického textu. 

Zároveň prosíme autorov, aby k zaslaným textom príspevku pripojili Vyhlásenie o dodržaní Európskej charty výskumných pracovníkov.

Tešíme sa na spoluprácu a nové príspevky.