Webinar

Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV v spolupráci s neziskovou organizáciou Rómsky inštitút realizovali výskum zameraný na dostupnosť kanalizačnej a vodovodnej infraštruktúry v rómskych osídleniach. Problematika bola skúmaná v kontexte výskytu infekčných ochorení a sociálnych nerovností tak medzi rómskou a nerómskou časťou populácie ako i medzi jednotlivými regiónmi Slovenska.
Výsledky výskumu boli témou webinára, ktorý sa konal 25.6.2020. Účastníkmi webinára boli tak zástupcovia verejnej a štátnej správy, neziskového sektora, medzinárodných ľudskoprávnych organizácii a akademickej obce.

Hlavné zistenia výskumu sú:

  • Situácia v MRK si vyžaduje zvláštnu pozornosť: Analyzované kvantitatívne údaje o rómskych a nerómskych domácnostiach v perspektíve  ich prístupu k infraštruktúre indikuje štrukturálne nerovnosti,  nerovnaké zaobchádzanie a inštitucionálnu diskrimináciu. Neochota niektorých samospráv riešiť situáciu sa tu kombinuje s problematikou vlastníckych práv, sociálneho vylúčenia a nízkej kúpnej sily.
  • Plnenie smernice Rady 91/271/EHS je v kontexte MRK problematické: Na základe ostatného reportovania Slovenskej republiky pre Európsku komisiu z júna 2018 je v krajine 42 aglomerácií s veľkosťou nad 2000 EO bez vybudovanej stokovej siete (stav k referenčnému roku 2016). Tieto lokality nie sú v súlade s požiadavkami smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd a SR musí situáciu urýchlene riešiť. V rámci správy identifikujeme celkovo  8 separovaných alebo segregovaných rómskych osád nad 2000 obyvateľov bez kanalizácie. Nie všetky lokality technicky spadajú do súčasnej definície aglomerácie podľa smernice Rady 91/271/EHS, ale bude potrebné vyjasniť ktoré sú súčasťou záväzkov a riešiť v nich prednostne situáciu.
  • Vzťah medzi vodovodnou a kanalizačnou infraštruktúrou a ochoreniami je priekazný: V rokoch 2014 - 2018 bolo na Slovensku celkovo zachytených 4 693 prípadov ochorení, ktorých pôvod je možné spájať k nedostatočným prístupom ku kanalizácii, pitnej vode alebo nedostatočnou úrovňou čistenia komunálnych odpadových vôd. Až 90% prípadov sa objavilo v obciach, v ktorých obyvatelia alebo aspoň časť obyvateľov nemá prístup ku kanalizácii, prípadne ju z rôznych dôvodov nevyužíva. Len 9% všetkých zachytených ochorení sa objavilo v obciach, pri ktorých je možné predpokladať, že všetci jej obyvatelia plnohodnotne využívajú tak kanalizačnú ako i vodovodnú infraštruktúru.
  • Diferencovaný prístup ku základnej infraštruktúre a vode medzi rómskymi a nerómskymi oblasťami sa prejavuje vo zvýšenom zdravotnom riziku: Obce kde žijú rómsky obyvatelia majú výrazne vyšší výskyt chorôb súvisiacich s nedostatkom kanalizácie a vody. V skúmaných rokoch 2014 - 2018 bolo až 72 - 87% z celkových výskytov na Slovensku identifikovaných práve v lokalitách s rómskou komunitou.
  • Prítomnosť infraštruktúry neznamená jej využívanie: Boli identifikované významné rozdiely medzi počtom osôb s deklarovaným prístupom k vode a kanalizácii v rómskych osadách a skutočným počtom ľudí, ktorí ju reálne využívajú. Infraštruktúra nie je udržiavaná a funkčná. Pri novobudovanej infraštruktúre existuje problém s pripájaním domácností.  
  • Cena vodného a stočného je aj sociálnou otázkou: Rastúce náklady na prevádzku a snahy o dereguláciou cien môžu ďalej zhoršovať prístup k infraštruktúre dokonca aj tam, kde už infraštruktúra existuje. Narastá problém ziskovosti jej prevádzky.  Vyplýva z klesajúcej spotreby domácností a jej prejavoch  na úsporu z rozsahu. Mimoriadne nízka spotreba domácností s nízkymi príjmami, často menej než 40 litrov na osobu a deň, podkopáva ekonomický model prevádzky tejto infraštruktúry. Je zároveň hlboko pod hygienickými normami.  Jedným z opatrení by bolo plánovanie takýchto investícií v budúcnosti aj na základe sociálno-ekonomickej a demografickej analýzy s využitím pokročilejších modelov na výpočet ekonomickej návratnosti investícií a s využitím pozitívnych a negatívnych externalít.
  • Je potrebná podpora alternatívnych prístupov: Na systematické a účinné presadzovanie hygienických štandardov  musíme riešiť štrukturálne podmienky, ktoré bránia zlepšovaniu situácie. Na lokalitách s nízkou kúpnou silou a vysokou nezamestnanosťou a v prípadoch, keď sú náklady na budovanie novej infraštruktúry vysoké, je potrebné rozvíjať a zvažovať alternatívy založené na rozvoji miestneho potenciál a  zdrojoch cestou kombinácie alternatívneho zneškodňovania odpadových vôd, sociálnych podnikov a využívania miestnej pracovnej sily.
     

Konkrétne odporúčania pre tvorcov verejných politík je možné nájsť v dokumente „Základne body pre tvorbu verejných politík“ (policy brief), alebo v samotnej výskumnej správe, ktorú je možné nájsť na  stránke Prognostického ústavu CSPV SAV.

 

Pristup_ku_infrastrukture_policy_brief.pdf270.95 KB