Richard Filčák
Pozícia
vedúci ústavu a zástupca riaditeľky CSPV SAV
Telefón
+421 904 933 537
Číslo dverí
52
Akademická kvalifikácia
Richard Filčák je zástupca riaditeľky CSPV a vedúci Prognostického ústavu SAV. Dlhodobo sa vo svojom výskume a práci venuje problematike zmeny klímy v jej ekonomicko-sociálnych dimenziách, výskumu chudoby a životného prostredia, environmentálnej spravodlivosti a rozvojovým stratégiám zameraným na energetiku, dekarbonizáciu a prechod na nízko-uhlíkové a obehové hospodárstvo. Študoval na Prírodovedeckej fakulte UK a na univerzite vo švédskom Lunde. Doktorát obhájil na Stredoeurópskej univerzite (CEU) v Budapešti. Absolvoval stáže v Indii, na Londýnskej univerzite a v Spojenom výskumnom pracovisku (JRC) EÚ v Seville. Dlhodobo sa venuje oblasti evaluácie rozvojových politík so zameraním na Európske programy ekonomickej a sociálnej kohézie. Je riešiteľom projektov APVV a Horizon 2020 a spolupracuje s Úradom podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície pri hodnotení programových období EŠIF a ich plánovaní. Je koordinátorom Slovenského národného referenčného centra (Slovak National Reference Center - NRC) pre rozvoj prognostických informácii a služieb (Developing Forward-looking information and services - FLIS). Centrum funguje v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Európskou environmentálnou agentúrou v Kodani. Riadil projekty a spolupracoval na rozvojových aktivitách v strednej Európe, na Balkáne, Ukrajine, v Rusku, Gruzínsku a v Turecku. Je národný expert pre hodnotenie a socio-ekonomické analýzy v projektoch Európskej Komisie (DG-REGIO) a afiliovaný expert Rozvojovej agentúry OSN (UNDP) pre ľudský rozvoj a monitorovanie chudoby. Ako externý konzultant spolupracoval so Svetovou bankou, Environmentálnym programom OSN (UNEP), Európskym environmentálnym úradom (EEB) a rôznymi mimovládnymi organizáciami.

Vedúci projektov:
- Roma and access to safe and hygienic sanitation: Research and data analyses for public campaign and advocacy (OSI)

Člen projektových tímov:
- ENTRANCES: ENergy TRANsitions from Coal and carbon: Effects on Societies (Horizon 2020)
- Margiwork: Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve (APVV)
- EMPOWER-SE: Posilňovanie ďalšej generácie vedcov v oblasti sociálneho podnikania (COST)
- European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation (COST)
Oblasti vedeckého záujmu
- Prognózovanie, výhľadové štúdie a tvorba scenárov v oblasti zmeny klímy a životného prostredia
- Ekonomicko-sociálne aspekty zmeny klímy
- Dekarbonizačné stratégie na národnej a regionálnej úrovni
- Výskum chudoby v kontexte prístupu k infraštruktúre a prírodným zdrojom
- Environmentálna spravodlivosť
Životopis