Číslo projektu
APVV-14-0324
Doba riešenia projektu
07/2015
12/2018
Anotácia

Cieľom projektu je poskytnúť vedecké informácie využiteľné pre tvorbu politík trhu práce. Konkrétne sa projekt zameriava na tri oblasti politiky trhu práce, ktoré sú vzájomne prepojené čo je potrebné zohľadňovať aj pri tvorbe politík. Ide o oblasť sociálnej pomoci, kde autori plánujú hľadať optimálny scenár nastavenia systému garancie minimálneho príjmu pomocou mikro - simulačného prístupu. Druhou oblasťou je oblasť aktívnej politiky trhu práce, kde autori plánujú aplikovať najmodernejšie techniky vyhodnocovania účinkov jednotlivých opatrení kontrafaktuálnym spôsobom. Treťou oblasťou je oblasť prognózovania vývoja a štruktúry slovenského trhu práce, kde bude ďalej rozpracovaný už existujúcim model štruktúry slovenského trhu práce, ktorého výstupy budú publikované v pravidelných správach monitorujúcich situáciu na slovenskom trhu práce.

Riešiteľské organizácie: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Ekonomický ústav SAV, Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta