SPECTRA+


Čítať viac o SPECTRA+

Základné informácie o projekte

Názov: Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky (SPECTRA+)
Číslo projektu: 26240120002
Financovanie projektu: ERDF, OP Výskum a vývoj
Kód výzvy projektu: OPVaV-2008/4.1/01-SORO
Trvanie projektu: máj 2009 – apríl 2011
Objem financií: 1 340 554,53 eur
Dopytovo orientovaný projekt
Hlavný riešiteľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Partneri projektu: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Prognostický ústav SAV v Bratislave, Geografický ústav SAV v Bratislave