Vedecké parky a výskumné centrá na Slovensku
Rok Vydania
2019
Počet strán
216
Obsah

ISBN:
978-80-89524-35-8 (printová verzia)
978-80-89524-36-5 (online verzia)

Autor:
Ing. Miroslav Balog, PhD. et PhD.

Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV vydal novú publikáciu s názvom „Vedecké parky a výskumné centrá na Slovensku. Výzvy (aj) pre programové obdobie 2021 – 2027“.  Autorom monografie je  Ing. Miroslav Balog, PhD. et PhD.
Monografia je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 2/0002/18 „Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie“.

Recenzenti:
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA
doc. Ing. Peter Burger, PhD.