Číslo projektu
2/0002/18
Doba riešenia projektu
01/2018
12/2021
Vedúci projektu
Zástupca vedúceho projektu
Anotácia

V súčasnom globalizovanom svete ekonomický rozvoj krajiny závisí popri jej faktorovej vybavenosti vo veľkej miere od kvality inštitucionálneho rámca. Podcenenie inštitucionálnej kvality, nedostatočné pochopenie významu inštitúcií, ich vývoja a vzájomnej prepojenosti všetkých inštitucionálnych komponentov môže viesť k negatívnym dopadom na ekonomický vývoj krajiny. Vybudovanie flexibilnej ekonomiky, odolnej voči systémovým krízam, je podmienené fungovaním mixu inštitúcií, ktoré vytvárajú synergické efekty medzi jednotlivými typmi rastu (inteligentným, inkluzívnym a udržateľným rastom). Jednotlivé typy rastu závisia od efektívneho nastavenia špecifických inštitucionálnych rámcov. Tieto rámce sú niekedy komplementárne a vytvárajú synergické efekty, no môžu byť aj vo vzájomnom konflikte. Mechanický transfer inštitucionálnych rámcov medzi krajinami nemusí vyústiť do optimálneho nastavenia inštitucionálneho mixu. Vytvorenie mixu inštitúcií je delikátnou úlohou, ktorá je založená na meraní efektívnosti rámcov pre jednotlivé typy rastu a ich následnej optimalizácii súborom kvalitatívnych a kvantitatívnych metód.