Číslo projektu
2/0010/14
Doba riešenia projektu
01/2014
12/2017
Vedúci projektu
Zástupca vedúceho projektu
Anotácia

Ťažiskom skúmania projektu je koevolúcia inštitucionálnych a technologických zmien a vymedzenie ich vplyvu na vývoj ekonomiky v kontexte európskych výziev. Identifikácia a analýza technologických a inštitucionálnych zmien bude realizovaná v širšom makroekonomickom rámci a bude zahŕňať hodnotenie ich dopadu na dlhodobý ekonomický rast, odvetvovú štruktúru hospodárstva s dôrazom na spracovateľský priemysel, energetiku, inovácie, vývoj na trhu práce, regionálny rozvoj. Zámerom projektu je taktiež preskúmať prepojenie jednotlivých segmentov udržateľného rozvoja v podmienkach slovenskej ekonomiky a začleniť ich do sociálno-ekonomických výziev EÚ. Okrem tradičných foriem merania ekonomického rastu sa projekt zameria aj na jeho alternatívne ukazovatele v duchu nových požiadaviek na meranie sociálno-ekonomického rozvoja v EÚ, najmä v zmysle nepeňažných vyjadrení kvality života.