Pozícia
vedecká pracovníčka
Číslo dverí
59
Akademická kvalifikácia
Zuzana Polačková – vedeckou pracovníčkou Centra spoločenských a psychologických vied SAV je od roku 2018. Vo svojom výskume sa venuje témam sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania, zamestnanosti a zamestnateľnosti s dôrazom na znevýhodnené skupíny, integrácie ľudí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a ľudí so zdravotným postihnutím a regionálneho rozvoja realizovaného prostredníctvom medzi-sektorovej spolupráce. Vo svojich aktivitách sa snaží prepájať akademické poznatky s praxou.
Bola intenzívne zapojená do tvorby zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, je spoluautorkou Mapy sociálneho podnikania a jeho ekosystému v Európe, ktorú vydáva Európska komisia; je členkou pracovnej skupiny EK pre sociálnu ekonomiku a sociálne podnikanie GECES. Je členkou viacerých poradných/riadiacich výborov iniciatív/programov realizovaných či organizáciami štátnej a verejnej správy alebo neziskového sektor.
Je absolventkou Konzervatória v Žiline, Univerzity Komenského a London Metropolitan University. Je držiteľkou Fulbrightovho štipendia a štipendia Japonskej nadácie. Titul PhD obhájila v roku 2019 na STU.

Člen/Členka projektových tímov:
- MARGIWORK: Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspective (APVV)
- EMPOWER-SE: Posilňovanie ďalšej generácie vedcov v oblasti sociálneho podnikania (COST)
Oblasti vedeckého záujmu
- Sociálne podnikanie a sociálna ekonomika (tvorba ekosystému, dopady na integráciu znevýhodnených skupín, perspektívy rozvoja, kvantifikácia)
- Zamestnanosť a zamestnateľnosť (formy aktivizácie skupín najviac vzdialených od trhu práce, aktívne politiky trhu práce, regionálne disparity)