Prognostické Centrum pre Spoločenskú Integráciu

Misiou Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied je predvídať budúce udalosti alebo podmienky, identifikovať hlavné výzvy pre rozvoj spoločnosti a pripravovať kvalifikované reakcie potrebné pre dosiahnutie strategických cieľov. Predmetom činnosti Prognostického ústavu SAV je interdisciplinárny základný a aplikovaný výskum v týchto oblastiach: a) teoretické, metodologické a koncepčné problémy prognózovania vývoja slovenskej spoločnosti v národnom i svetovom kontexte; b) spoločenská dimenzia globálnych environmentálnych zmien; c) koevolúcia inštitucionálnej a technologickej zmeny.

V súlade so svojou misiou a predmetom činnosti Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied podporuje iniciatívu ProCeSI - Prognostické Centrum pre Spoločenskú Integráciu, čím reaguje na spoločenskú objednávku a narastajúcu dôležitosť potreby verejných politík v oblasti integráciu.

ProCeSI má za cieľ vytvárať priestor pre komunikáciu a prognostický výskum najmä v oblasti demografického a etnického vývoja, migrácie a integrácie. Ambíciou ProCeSI je prispievať do odborných, vládnych i verejných diskusií a rozhodovacích procesov prostredníctvom odborných analýz, argumentov a návrhov zameraných na rozvoj slovenskej spoločnosti, lepšiu integráciu etník, prevenciu diskriminácie a posilnenie prvkov občianskej spoločnosti. Výstupy ProCeSI  sú podložené  výskumom založeným na objektívnych metódach, odbornej znalosti problematiky, komplexnom, multidisciplinárnom a inovatívnom spracovaní výsledkov analýz.

ProCeSI združuje odborníkov s vysokým profesionálnym renomé doma i v zahraničí. Jeho členmi sú vedci z rôznych vedných disciplín, z radov pracovníkov Prognostického ústavu SAV, ďalších pracovísk SAV, univerzít a vysokých škôl, ako aj vládnych či mimovládnych inštitúcií. Centrum podporuje široké spektrum aktivít zahŕňajúcich terénny výskum, analýzy, konzultácie, prípravy návrhov verejných politík, odborných posudkov, a pod.

Etnická diverzita a integrácia je jednou zo základných tém pre európsky i slovenský trh práce v nasledujúcich desaťročiach. Podľa Európskej komisie prispela globálna hospodárska kríza k zvýšeniu diskriminácie na trhu práce zvlášť voči starším osobám, zdravotne postihnutým a  osobám s minoritným etnickým pôvodom. Takýto neželaný vývoj by mohol mať negatívne priame aj nepriame dôsledky na napĺňanie cieľov Európskej únie špecifikovaných v dokumente Európa 2020. Témy etnicity a integrácie sú kľúčovými aj pre udržateľný a inkluzívny rast Slovenska. Kombinácia opačného demografického vývoja majority a minorít v spojení s veľmi nízkou mierou zamestnanosti minority môže mať už vo výhľade desiatich rokov citeľné dôsledky pre naplnenie pracovných miest v hospodárstve, udržateľnosť verejných financií a celkovú spoločenskú klímu. Efektívne a účinné inkluzívne hospodárske politiky musia byť založené na pevnom odbornom základe komplexnej analýzy príčin, súvislostí a dôsledkov, návrhoch inovatívnych opatrení vychádzajúcich z domácich a medzinárodných skúseností, a spoločenského konsenzu. ProCeSI chce a má všetky predpoklady byť spoluriešiteľom tejto úlohy.

Aktivity ProCeSI sa zakladajú na princípoch odbornosti, nestrannosti, otvorenosti a objektívnosti.