Číslo projektu
2/0058/10
Doba riešenia projektu
01/2010
12/2013
Vedúci projektu
Zástupca vedúceho projektu
Anotácia

Anotácia:

V rámci predkladaného projektu budú analyzované dlhodobé faktory a determinanty (ekonomické, sociálne i ekologické) ovplyvňujúce proces štrukturálnej adapatácie. Projekt bude prvorado zameraný na:

• analýzu a prognózu zmien v národnom hospodárstve z hľadiska štruktúry odvetví a ich poznatkovej náročnosti,

• vplyv týchto zmien na konkurencieschopnosť a výkonnosť ekonomiky v kontexte prechodu k znalostnej ekonomike a globálnej klimatickej zmeny.

Ťažisko práce bude spočívať v identifikovaní rozhodujúcich oblastí a faktorov, ktoré pôsobia prorastovo v malých otvorených ekonomikách, ako aj komparácii SR s malými vyspelými ekonomikami EÚ a vybranými novými členskými štátmi EÚ a v analýze vývojových trajektórií rôznych variet moderného kapitalizmu

Vedúci projektu: Ing. Edita Nemcová, PhD. 
Zástupca vedúceho projektu (od roku 2011):  JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.

                                                (v roku 2010):   Mgr. Tatiana Kluvánková - Oravská, PhD.

Spoluriešitelia:

Ing. Vladimír Baláž, DrSc                

Ing. Jana Lietavová                            (od 1.1.2011)

Ing. Richard Heriban                         (od 1.1.2012)

Mgr. Martina Porubčinová, PhD.         (od 1.1.2011)

Ing. Dejan Popovič                            (od 1.1.2011)

Ing. Štefan Sabo                                 (od 1.1.2011)

Ing. Dušan Bevilaqua                       (1.1.2010 - 31.12.2010)

Ing. Andrej Čierny                           (1.1.2010. - 31.12. 2010)

Ing. Falťanová Nasťa, CSc.             (1.1.2010 - 31.12. 2010)

Ing. Elena Fifeková, PhD.                 (1.1.2010 - 31.12.2011)

Ing. Eduard Šarmír, DrSc.                (1.1.2010 – 31.12.2011)

Ciele projektu

Výstupy:

2010 

Baláž, V. (2010):Migrácia študentov v Európe: súťaž o ľudský kapitál, Sociológia Vol. 42, No. 4, pp. pp. 356-382

Bevilaqua, D. (2010) Otázky ako nové výzvy pre vedný odbor „Prognostika“ v 10. roku od vzniku Európskeho dohovoru o krajine a k 5. výročiu jeho prijatia Slovenskou republikou. In: Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do HMÚ. [elektronický zdroj]. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, NHF, 1 elektronický optický disk, ISBN 978-80-225-3067-5

Fifeková, E. (2010) Makroekonomické súvislosti štruktúrnych zmien. In: Znalostná ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi. [elektronický zdroj]. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, NHF, 1 elektronický optický disk, ISBN 978-80-225-3076-7

Kluvánková-Oravská, T. – Chobotová, V. (2010) New Environmental Governance in Elarged EU: The CHallenge for Policy Convergences. In: Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do HMÚ. [elektronický zdroj]. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, NHF, 1 elektronický optický disk, ISBN 978-80-225-3067-5

Nemcová, E. (2010) Opatrenia priemyselnej politiky EÚ a ich aplikácia v čase súčasnej hospodárskej krízy. In: Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie. Sborník příspěvků VIII. mezinárodní konference. Horní Lomná: Slezská univerzita v Opavě OPF v Karviné, s. 305 – 312, ISBN 978-80-7248-601-4

Nemcová, E. (2010) Anticipačné myslenie v podmienkach globalizovaného sveta – nové výzvy a obmedzenia. In: Možnosti prognózovania a reálnej konvergencie SR k EÚ. [elektronický zdroj]. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, NHF, 2010 1 elektronický optický disk, ISBN 978-80-225-2948-8

Nemcová, E. (2010) Transdisciplinárne prístupy v procese formulácie hospodárskej politiky EÚ. In: Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do HMÚ. [elektronický zdroj]. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, NHF, 1 elektronický optický disk, ISBN 978-80-225-3067-5

2011

BALÁŽ, Vladimír. (2011) Štrukturálne závislosti národných inovačných systémov : modelovanie nelineárnej dynamiky inštitúcií pomocou neurónových sietí. In Ekonomický časopis, 2011, roč. 59, č. 1, s. 3-28. (0.289 - IF2010). (2011 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0013-3035.

BALÁŽ, Vladimír - WILLIAMS, Allan M. (2011) Diffusion and competition of voice communication technologies in the Czech and Slovak Republics, 1948–2009. In Technological Forecasting and Social Change pp. ISSN 0040-1625.

FIFEKOVÁ, Elena. (2011) Dlhodobá krátkozrakosť hospodárskej politiky SR. In: Hospodářská politika v zemích EU - na cestě z krize? Sborník příspěvků IX. mezinárodní konference. Ostrava, VŠB-UT v Ostrave ISBN 978-80-248-2458-1.

LIETAVOVÁ, Jana. (2011) Priemyselné klastre v SR. In: Hospodářská politika v zemích EU - na cestě z krize? Sborník příspěvků IX. mezinárodní konference. Ostrava, VŠB-UT v Ostrave ISBN 978-80-248-2458-1.

LUBYOVÁ, M. (2011)  Prognostické práce, 3, č. s.

NEMCOVÁ Edita. (2011) Reštrukturalizácia spracovateľského priemyslu EÚ v pokrízovom období – nevyhnutnosť alebo možná voľba? In: Hospodářská politika v zemích EU - na cestě z krize? Sborník příspěvků IX. mezinárodní konference. Ostrava, VŠB-UT v Ostrave ISBN 978-80-248-2458-1.

NEMCOVÁ, Edita. (2011) Priemyselná politika EÚ – staré nástroje v novom šate? In: Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast [elektronický zdroj]. Bratislava, Ekonóm 2011.  ISBN 978-80-225-3335-5

SABO, Štefan. (2011) Analýza automobilového priemyslu na Slovensku na základe európskeho systému účtov. In: Hospodářská politika v zemích EU - na cestě z krize? Sborník příspěvků IX. mezinárodní konference. Ostrava, VŠB-UT v Ostrave ISBN 978-80-248-2458-1.

V tlači:

POPOVIČ, Dejan. Teoretické východiská skúmania kvality života. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie Štatistického úradu SR Kvalita života v podmienkach globalizácie. ISBN 978-80-8121-107-2

Medzinárodné vedecké podujatia s aspoň 30 % zahraničných účastníkov organizované PÚ SAV v rámci projektu

Názov konferencie: "Monitorovanie Inovatívnej únie: analýza informácií o národných politikách inovácií a vedy a techniky v členských krajinách EÚ".

Miesto konania: Malé kongresové centrum VEDA v Bratislave

Termín konania: 6. septembra 2011